Toimintakertomus 2022

SUVANTO-KAIRA RY.                               

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2022

Seuran metsästysalueet sijaitsevat Suvannon ja Kairalan kylissä Pelkosenniemen kunnan alueella.

HALLINTO JA JÄSENET

Johtokunta

Puheenjohtaja/sihteeri:     Mari Ruha

Varapuheenjohtaja:            Jani Jaakkola

Jäsenet:                                 Ilkka Ruha

                                                Jouko Tepsa

                                                Tuomo Uusitalo

                                                Jouko Mettiäinen

Rahastonhoitaja:               Timo Tuominen

Toiminnantarkastajat:       Juhani Talvensaari ja Markku Kujala

Varalla:                         Mika Jaakkola ja Juha Pyhäjärvi

Toiminnallisesti ja taloudellisesti kulunut toimintavuosi oli positiivinen. Korona pandemian aiheuttamien rajoitusten poistuessa myös yhteistoimintaamme voitiin jatkaa. Keväällä järjestimme pilkkikilpailut ja kesällä rannalta ongintakilpailun. Peijaiset ja hirvenlihahuutokauppa järjestettiin lokakuussa ja osallistujia niissä oli entiseen tapaan runsaasti.

Seuran säännöt uusittiin. Yleiset kokoukset pidettiin seuraavasti: vuosikokous 13.3.2022, kesäkokous 14.8.2022 ja Hirvipalaveri 28.8.2022. Johtokunta kokoontui kaikkiaan kymmenen kertaa. (26.1, 6.2., 27.2., 13.3.,13.3., 3.4., 13.5., 14.8., 28.8. sekä 9.11.2022). Johtokunnan kokouksiin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Jäsenmäärä 31.12.2022 oli 249 henkilöä.  

Metsästysalueita seuran käytössä oli 21 415 hehtaaria sekä hirvieläinten että muiden lajien metsästyksessä.

Lahtivajan ajanmukaistaminen elintarvikelainsäädännön mukaiseksi. Hankkeen kustannus n 16 000 € rahoitettiin Pelkosenniemen kunnalta saadun 5 000 € avustuksen sekä seuralle kertyneiden varojen avulla. Kiinteistöjen ja kaluston todettiin olevan kohtalaisessa kunnossa. Kiinteistöjen huollosta on vastannut Lea Toivanen ja Timo Tuominen. Tarvikkeisiin liittyvät hankinnat näkyvät kalusteluettelossa.

RIISTANHOITO

Molempien kylien alueelle levitettiin nuolukiviä maastoon n. 80 kpl. Kivet sijoitettiin siten, että hirvet ohjautuvat pois hakkuuaukeilta ja taimikoista. Riistapeltoja hoidettiin 2 kpl, (Suvannossa ja Kairalassa).

Pienpedoista maksettiin tapporahaa: kettu 30 €, minkki 30 €, näätä 30 €, supikoira 30 €.

Laavujen huoltoa jatkettiin pitämällä paikat siistinä ja järjestämällä polttopuut laavuille. Seuran ja Pelkosenniemen kunnan välisessä huoltosopimuksessa seuran huollettavat laavut ovat:

  • Maaherran laavu
  • Tuhka-aavan laavu
  • Kaikonkankaan laavu
  • Nikittäjän laavu
  • Jurmun tulipaikka
  • Keino-ojan tulipaikka
  • Pajuhaaran kota
  • Tuormusjärvi

RIISTALASKENNAT JA RIISTAKANNAT

Kanalintukannan todettiin olevan ennallaan. Talvikolmiolaskennassa 22.2. havaittiin 10 metsäjänis, 7 hirvi, 1 kettu ja 8 teeri. Kesäkolmiolaskennassa 7.8. havaittiin 6 koppeloa, 2 metsoa, 3 pyytä, 1 teeri sekä 1+6 riekkoa. Ainoastaan riekolla oli poikuus.

Maalintujen vieraslupia myytiin 23 kpl ja latvalinnustuslupia 5 kpl, hinta 50 €/ päivä, sis. yksi lintu.

Seuran alueella olevan kauriskannan todettiin olevan ennallaan. Kauriinpyynti sallittiin rajoituksetta.

Hanhia havaittiin seuran alueella jonkin verran, metsästys sallittiin seuran alueelta seuran jäsenille yhden metsähanhen kausi kiintiö. Metsähanhen metsästys sallittiin 20.8.2022-27.8.2022.

Jäniskannat olivat normaalilla tasolla. Jänislupia myytiin 16 viikkolupaa (50 €) sekä yksi kolmen päivän (30 €) jänislupa.

Hirvien yhteisluvassa oli kaikkiaan 141 pyyntilupaa, josta seuralle yhteensä 22 aikuista ja 14 vasaa.

Maiden perusteella 12 + 8 ja ampujilla saadut 10 + 6 lupaa. Aikuisia jäi saamatta 1 kpl ja vasoja 8 kpl.

Valtionmaiden porukoita kuusi, kaikkiaan 50 henkilöä. 

Hirvenlihaa jaettiin:

  • 22 maanomistajille yhteensä 176 kg
  • Talkoolaisille 90 kg

Pienpetokannan todettiin olevan ennallaan.

METSÄSTYS

Metsäkanalintujen pyynti sallittiin Rhy:n ohjeistuksen mukaan. Vesilinnustuksessa rauhoitettiin tuttuun tapaan Kotiuopaja (Kotiniemellä sai pyytää), Perälampi sekä Suvannossa siltojen väli ja Kotilampi. Vesilinnustus sallittiin myös turisteille. Hanhen pyynti sallittiin seuran alueelta seuran jäsenille yhden metsähanhen kausi kiintiö. Metsähanhen metsästys sallittiin 20. – 27.8.2022.

Hirviluvat haettiin yhteishakuna naapuriseurojen kanssa, mukaan saatiin kaikki seurat. Aapajärven Jahdista Aki Ollila hoiti yhteisluvan hakuprosessin. Pyynninjohtajana Suvanto-Kairassa toimi Pasi Lakso. Hirvenpyynti jatkui kauden loppuun. Hirvenpyyntipäiviä kertyi seuran mailla 76 päivää. Valtionpyynnissä 30 päivää, jolloin hirvenpyyntipäivä oli yhteensä 106. Pyyntiin osallistui 50 metsästäjää.

Seura oli mukana karhunpyynnin yhteisluvassa, ei kaatoja Pelkosenniemen kunnan alueella.

AMPUMATOIMINTA

Harjoitusammunnat suoritettiin yhdistyksen radalla sekä rhy:n Napakymppi-ampumaradalla. Seura on mukana ammuntasimulaattori-hankkeessa, jossa Pelkosenniemen kaikki metsästysseurat yhdessä kunnan kanssa hankki yhteiskäyttöönsä ammuntasimulaattorin.

KENNELTOIMINTA

Seura järjesti metsästyskoirakokeen (AJOK) 22.10.2022. Kokeen keskuspaikka oli Suvannon maja. Koemaastoja saatiin lainaksi Pyhä-Saukon alueelta. Kokeeseen osallistui kolme suomenajokoiraa.               

Järjesti tuomaritoimintaa seuran jäsenten toimesta.

KOULUTUS JA NEUVONTA

Seura osallistui rhy:n järjestämiin tilaisuuksiin;

Metsästyksenjohtajan täydennyskoulutukseen.

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

Seuran kokouksista, päätöksistä ja tapahtumista tiedotettiin yhdistyksen nettisivuilla, Koti-Lappilehdessä sekä sähköpostitse seuran jäsenille, joilla sähköpostiosoite, myös WhatsApp-ryhmän kautta tiedotettiin.  

Seuran toiminnasta tehtiin jäsentiedote toukokuussa 2022 ja se lähetettiin kaikille seuran jäsenille jäsenmaksulaskun mukana. Lisäksi jatkettiin jäsenten sähköpostiosoitteiden keräämistä sähköisen postin lähettämistä varten.

Hirvipeijaiset pidettiin Kotasijalla 9.10. Peijaisiin osallistui noin 170 ruokailijaa. Peijaisjärjestelyistä vastasi naistoimikunta. Hirvenliha huutokauppa järjestettiin Kotasijan pihalla onnistuneesti.

Seuralla oli vuonna 2022 talkoopäiviä kaikkiaan n. 100. Talkoisiin osallistui 31 henkilöä. Talkoopäivät muodostuivat lahtivajahankkeesta, kiinteistön hoidosta, tulipaikkahuollosta, riistanhoidosta sekä yhteistoiminnan järjestämisestä.

Pitkänperjantain perinteiset pilkkikilpailut järjestettiin Suvannon Kotilammella.

Rannalta onkimiskilpailut pidettiin heinäkuun 9. päivä museolossin rannassa.

Perinteiset hirvikauden päättäjäiset pidettiin maaliskuussa.

HUOMIONOSOITUKSET

Yleisissä kokouksissa palkittiin tasavuosia täyttäneet aktiiviset seuran jäsenet.