Seuran säännöt uusittu

Voimassaolevat säännöt: 13.05.2022


SÄÄNNÖT
1 §

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA JA KIELI
Yhdistyksen nimi: Metsästysseura Suvanto-Kaira ry.
Yhdistys on perustettu 15.11.1976. Kotipaikka (= kotikunta): Pelkosenniemi
Seuran kieli on säännöissä käytetty kieli.

2 §
SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) metsästysmahdollisuuksien tarjoamista jäsenilleen;
2) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
3) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
4) metsästysampumaurheilua;
5) edistää turvallista ja eettistä metsästystä;
6) edistää nuorten pääsemistä metsästysharrastuksen pariin ja heidän
mahdollisuuttaan kasvaa aktiivisiksi ja vastuullisiksi metsästäjiksi ja
7) edistää Suvannon ja Kairalan kylien pitämistä elinvoimaisena.

3 §
SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;
8) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta;
9) opastamalla turvalliseen ja eettiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun;
10) tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua ja osallistua toimintaan;
11) edistämällä metsästyskoira- ja koetoimintaa;
12) seura pitää yhteyttä Suvannon ja Kairalan kylien asukkaisiin, maanomistajiin ja jäseniin sekä tekee yhteistyötä muiden alueen yhdistysten kanssa.


4 §
SEURAN JÄSENET, JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Seuran jäsenmuotoja ovat:
1) Varsinainen jäsen;
2) Maanomistajajäsen
3) Koejäsen;
4) Kunniajäsen ja
5) Kannatusjäsen.


Varsinainen jäsen
Varsinaiseksi jäseneksi seuran kokous voi hyväksyä koejäsenen.
Maaton tai alle kymmenen (10) hehtaaria vuokraava jäsen on velvollinen suorittamaan varsinaiseksi jäseneksi liittyessään liittymismaksun, jonka suuruuden seuran alvikokous vuosittain määrää.
Varsinainen jäsen on velvoitettu maksamaan vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.


Maanomistajajäsen
Mikäli maanomistaja vuokraa seuralle yli 10 ha, ei häneltä peritä liittymismaksua eikä vuosittaista jäsenmaksua hänen halutessaan seuran jäseneksi edellyttäen, että seuran talvi- tai kesäkokous hyväksyy hakijan seuran jäseneksi. Mikäli maanomistaja haluaa
metsästää seurassa, tulee hänen suorittaa seuran vuosittain määräämä metsästysmaksu.
Maanomistajan perheenjäsenet, puoliso ja lapset perheineen, rinnastetaan yllä mainittuun kohtaan liittymismaksujen ja jäsenmaksun suhteen, mikäli he hakevat seuran jäseniksi.
Maaton Suvannon ja Kairalan kylissä asuva seuran jäsenyyttä hakeva henkilö otetaan seuran jäseneksi, mikäli hänet hyväksytään seuran talvi- tai kesäkokouksessa. Liittymismaksun määrittää talvi- tai kesäkokous.


Koejäsen
Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua ennen kuin hänestä tulee varsinainen jäsen. Koejäsen on velvoitettu maksamaan saman vuotuisen jäsenmaksun, joka varsinaiselle jäsenellekin on päätetty.
Koejäsenellä ei ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä, paitsi että koejäsen voi metsästää ainoastaan ilmoittamalla metsästyksestä varsinaiselle jäsenelle.


Kunniajäsen
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista. Muutoin kunniajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.


Kannatusjäsen
Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus seuran kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenellä ei ole metsästysoikeutta
seuran alueille.
Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta kannattajajäsenmaksusta päättää seuran talvikokous.
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä hyviä metsästystapoja ja edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.


Jäsen on velvollinen vuokraamaan vastikkeetta seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden täyden metsästysoikeuden seuran käyttöön.
Jäsenellä, jonka jäsenmaksu on maksamatta yksi viikko eräpäivän jälkeen, ei ole metsästysoikeutta seuran alueille, eikä äänioikeutta seuran kokouksissa ennen maksun suorittamista. Ennen sääntöjen mukaista erottamiskäsittelyä jäsenelle on lähetettävä muistutuslasku eräpäivineen. Kahden vuoden kuluttua maksamatta jääneestä
muistutuslaskusta jäsenen katsotaan eronneen, ellei jäsentä tätä ennen ole erotettu.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.

5 §
SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §
SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa tai
6) pidättäytyy vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeutta seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä.
Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen tai huomautuksen.
Ennen päätöksentekoa hallituksen on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

7 §
SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi¬-huhtikuussa ja kesäkokous kesäsyyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta. Päätetyn ilmoitustavan lisäksi voidaan kokouksesta tiedottaa vapaasti muillakin tavoilla.
1) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
2) yhdistyksen verkkosivuilla tai
3) sähköisesti tekstiviestillä, sähköpostilla tai niitä vastaavalla
tavalla tai
4) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen
määräämässä lehdessä

8 §
TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys,
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tiliintarkastajien/ toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,
7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta,
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,
11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,
12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
13) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin 2/3 läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
14) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
15) Valitaan metsästyksenjohtajat
16) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä Lapin kennelpiiri ry:n kokoukseen,
17) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
18) Päätetään RHY:lle tehtävistä esityksistä ja
19) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöstä.

9 §
KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuraavat asiat:
1) Seuran metsästysjärjestelyt ja metsästyssäännöt,
2) Täydennetään tarvittaessa metsästyksenjohtajien valinnat
3) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin 2/3 läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
4) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
5) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
6) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan
voida tehdä päätöstä.

10 §
SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä
kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä varsinaisista kokouksista on määrätty.

11 §
PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntienkokouksissa on
pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat.

12 §
SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi valittaessa uusia jäseniä 2/3 äänioikeuden omaavista paikalla olevista jäsenistä on oltava jäsenyyden kannalla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella kokoukseen mennessä erääntyvän liittymismaksun ja jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä, koe- tai äänioikeudettomia kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jos hallitus niin päättää ja asia mainitaan kokouskutsussa. Etä-äänestyksessä ja -vaalissa menetellään siten, kuin yhdistyksen hyväksymään äänestysja vaalijärjestykseen on kirjattu. Äänestys- ja vaalijärjestykseen
on otettu tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat yhdistyslain säännöksiä ja yhdistyksen sääntöjä täydentävät määräykset.
Yhdistyksen sääntöjä muutettaessa tai uusia jäseniä valittaessa etäyhteyttä ei kuitenkaan voida käyttää.
Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

13 §
SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee
luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta.
Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

14 §
SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.
Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee
täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

15 §
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla fyysisesti kokouspaikalla tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Etäosallistumisen ja salaisen äänestyksen teknisestä toteutustavasta
päättää hallitus. Etäosallistuminen voi tapahtua vain kokouksen aikana.

16 §
SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

17 §
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin,
että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle
vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista
velvoitteista;
7) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
8) pitää seuran jäsenluetteloa;
9) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
10) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
11) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
12) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
13) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset;
14) päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista mitä säännöissä niistä on määrätty ja
15) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

18 §
SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen omaisuus viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti Suvannon ja Kairalan kylien kehittämiseen.
Yhdistyksen arkisto on siirrettävä toimialueen riistanhoitoyhdistykselle, jolle samoin kuin yhdistysrekisteriviranomaiselle on tehtävä ilmoitus purkamisesta.

19 §
MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.