Yleinen Kesäkokous 2021

Pöytäkirja

Aika:              Su 15.8.2021 klo 15:00

Paikka:         Kotasija Suvanto

Läsnä:           22 seuran jäsentä, liitteenä osallistujalista

1.Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Mari Ruha avasi kokouksen klo 15.18.

2.Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Mari Ruha, pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Kujala ja Esko Kangas, ja samat toimivat myös ääntenlaskijoina.

3.Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu julkaistu Koti-Lappi-lehdessä 29.7.2021, seuran nettisivuilla sekä WhatsApp-ryhmässä.

4.Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5.Hirvenpyytäjien lihanjako

Esitys pyytäjien hirvenlihanjaosta (liite 1) hyväksyttiin.

6.Hirvenmetsästys: luvat, taljat ym

Lupamäärät

Todettiin seuralle tulossa olevien hirvilupien määrä. Yhteisluvalle on tulossa kaikkiaan 205 pyyntilupaa, ja tämä tarkoittaa seuralle yhteensä 42 pyyntilupaa, 30 aikuista ja 24 vasaa Suvanto-Kairalle.

Metsästyksenjohtaja

Ilkka Ruha valittiin jahtipäälliköksi kesäkuun vuosikokouksessa.

Hirvenlihan jakaminen maanomistajille

Maanjako toteutetaan saadun saalismäärän mukaisesti. Lihaa jaetaan kaikkiaan yli kahdeksallekymmenelle maanomistajalle. Lihamäärä on 8 kg, josta 4 kg luulihaa ja 4 kg paistia. Lihat on noudettava vuoden loppuun mennessä. Jos ei ole noudettu, lihat siirtyvät seuralle. Alle 20 hehtaarin metsästysvuokrasopimus ei oikeuta lihaosuuteen.

Hirvenpyynnin vierasluvat

Jäsenen henkilökohtaiselle vieraalle (1-2 hlöä) hirvenmetsästys maksaa 50 €/päivä, yhteismajoituksen kanssa 75 €/pvä ja 150 €/viikko.

Koiran ja ohjaajan, joka ei metsästä, ei tarvitse suorittaa maksua. Ulkopuolisille pyytäjille turistihinta: 250 euroa / 3 pvä / hlö ja 500 euroa / vko / hlö. Puheenjohtaja ja pyynninjohtaja voivat neuvotella isojen ryhmien tai lyhyemmän ajan ryhmien tapauksessa. Ei kaatomaksuja, eikä lihapäiviä, kaatajalle ainoastaan sisäelimet + pää.

Muita hirvenpyyntiin liittyviä asioita:

Hirvipalaverin ajankohta on tiistai 31.8. Suvannon Kotasijalla. Johtokunnan hirvipalaveri klo 17.00 ja klo 18.00 hirvipalaveri. Hirvipalaverin jälkeen pidetään valtionmaiden listalla olevia koskeva hirvipalaveri.

Talkoot katkeavat peijaisten jälkeen. Jos metsästäjä ei ole osallistunut kahteen talkoopäivään, maksu on 50 euroa. Talkoovelvollisuus ei koske niitä, jotka käyttävät koiraansa hirvenpyynnissä.

Seuran ja valtionmaiden hirven pyynnit

Päätettiin, että jokainen pyyntiporukka ampuu ensimmäisenä seuralle yhden aikuisen tai kaksi vasaa majalle tuotuna, ruho käsiteltynä, lahtivaja siivottuna ja teurasjätteet pois vietynä. Tämän jälkeen pääsee valtionmaan pyyntiin. Pyynninjohtaja päättää marraskuun alussa loppukauden pyynnistä.

Taljat suolataan lahtivajalle. Kemin Nahkatarvike hakee taljat.

7.Muiden riistalajien metsästys: metsäkanalinnut, vesilinnut, kauris, jänis, kettu

Karhun yhteislupapyynti

Suvanto-Kaira ry. osallistuu karhunpyynnin yhteislupaan. Todettiin, että kunkin suvanto-kairalaisen, joka haluaa metsästää karhua yhteislupa-alueella, tulee maksaa 20 euroa rhy:n tilille. Karhunpyynnin sallittu alue tulee tarkistaa Pelkosenniemen rhy:n sivuilta.

Metsäkauris

Seuran alueella metsäkaurista saa pyytää tänäkin vuonna ilman rajoituksia. Kaadoista on ilmoitettava omariistaan.

Metsäkanalinnut

Riistakolmiolaskenta suoritettu 8.8., tulos 2 lintua, joista yksi poikuus. Pääsääntöisesti noudatetaan riistanhoitoyhdistyksen suosituksia. Ehdotettiin vieraslupia 30 kpl syyspyyntiin ja tammikuun latvalinnun pyynti 20 kpl jos pyynti sallitaan hinta 50 €/päivä (sis. yksi lintu). Saalisilmoitusvelvollisuus luvan myyjälle.

Metsähanhet ja vesilinnut

Metsähanhen pyynti 20. – 27.8. Yhden metsähanhen kausikiintiö, jyväruokinnan (ravintohoukutin) käyttö metsähanhien metsästyksessä on kielletty. Saalisilmoitusvelvollisuus. Pyynti Suvanto-Kaira ry:n alueella on ainoastaan seuran jäsenille.

Vesilintujen pyynti alkaa Rhy:n/valtakunnallisen päätöksen mukaisesti 20.8.

1 vrk  15 €

2 vrk  20 €

3 vrk  30 €

viikko 50 €

Rauhoitusalueet:

– Suvannossa siltojen väli + Kotilampi

– Kairalassa Kotiuopaja (Kotiniemessä saa pyytää) ja Perälampi (Yliuopajassa saa pyytää)

Seuran toimialueella sijaitsevien mökkien omistajille ja paikkakuntalaisille myydään kausilupia vesilinnustukseen hintaan 100 euroa/hlö, sisältää myös jänis- ja kettuluvan.

Jänis ja kettu

Päätettiin jäniksen- ja ketunpyynnistä. Jäsenet voivat pyytää jänistä ja kettua vapaasti. Jänislupa sisältää myös kettuluvan.

Muille lupia myydään seuraavasti:

1 vrk  15 €

2 vrk  20 €

3 vrk  30€

viikko 50 €

Seuran toimialueella sijaitsevien mökkien omistajille ja paikkakuntalaisille myydään kausilupia hintaan 100 €/hlö, sisältää myös vesilintuluvan.

Jäsenille ketun, minkin, näädän ja supin pyynti on ilmaista, kaataja saa maksun kaadosta 30€/eläin. Eläimen raato näytettävä Suvannossa Timo Tuomiselle ja Kairalassa Kaarle Englundille.

Jukka Aho puh. 040-503 6633 hoitaa lupien myynnin ja hänelle tehdään vieraslupia  koskevat saalisilmoitukset.

8.Hirvipeijaiset ja hirvenlihan myynti

Peijaiset

Peijaiset pidetään lauantaina 9.10. klo 12.00 alkaen ruokailu, jonka jälkeen hirvenlihahuutokauppa. Peijaishirvet eriteltyinä nuoret ja vanhat lihat.

Naisjaosto Helena Sassalin johdolla hoitaa peijaisjärjestelyt.

Hirvenlihan myynti

Hirvenlihan hinta 8 €/kg ruhoittain/puolikasruhoittain. Etuneljännes 8 €/kg ja takaneljännes 12 €/kg. Muut hinnat: jauhelihaan soveltuva liha 7 €/kg, luuliha 5 €/kg, paisti luulla 13 € /kg, luuton 18 € / kg. Fileet 20-50 € koon mukaan. Lihan myyjä Timo Tuominen voi harkintansa mukaan tehdä hintapäätöksiä suuntaan tai toiseen.

9.Seuran liittyminen Suomen Metsästäjäliiton / Lapin piirin jäsenyhdistykseksi

Vilkkaan keskustelun jälkeen asia jätettiin pöydälle.

10.Seuran liittyminen Suomen Kennelliiton / Lapin Kennelpiirin jäsenyhdistykseksi

Esitys liittymisestä Suomen Kennelliiton / Lapin Kennelpiirin jäsenyhdistykseksi (liite 3) hyväksyttiin.

11.Merkkipäivä muistamiset

Jarmo Pyhäjärvi 60 vuotta ja Kari Sassali 70 vuotta, joista Kari Sassalia muistettiin puukolla ja Jarmo Pyhäjärven muistaminen siirtyi myöhempään ajankohtaan.

12.Saapuneiden jäsenanomusten toteaminen

Hyväksytyt jäsenet: Eetu Ruopsa, Bruce Deschamps ja Mikko Vähätalo.

13.Muut asiat

Tossuraha

Ulkopaikkakuntalaisten tossurahan keruu ollut jäsenmaksun yhteydessä. Maksu tulee olla suoritettuna ennen hirvimetsälle menoa. Maksun suuruus 45 €.

Hygieniapassi

Seura kustantaa Rhy:n järjestämän hygieniapassikoulutuksen kaikille halukkaille seuran jäsenille, jotka ovat mukana hirvenleikkuussa. Koulutuksen hinta 25 € + hygieniaosaamistesti 25 € eli yhteensä 50 €. Koulutus toteutetaan elo-syyskuun aikana iltakoulutuksena, jonka kesto on 3 tuntia. Kouluttajana toimii terveystarkastaja Heikki Puumalainen.

Lihanleikkauskoulutus

Järjestetään syksyn aikana Rhy:n toimesta.

Seuran nettisivut

Seuran nettisivuille perustetaan jäsensivusto. Majan varauskalenteri myös nettisivujen yhteyteen. Reijo Ailasmaa suunnittelee sivustot.

Riistakolmiolaskenta

Riistakolmiolaskentojen vastuuhenkilöiksi nimettiin Kaisa Vitikka ja Tuomo Tepsa.

Vakuumikone

Hankitaan seuralle vakuumikone hirvenlihojen pakkaamista varten.

Lahtivaja

Keskusteltiin hankesuunnitelmasta lahtivajan ajanmukaistamiseksi. Sandberg Raimo pyydetään hankesuunnitelmaa tekemään.

Polttopuut

Polttopuita tarvitaan majalle. Selvitellään eri tahoilta hankintaa.

Nylkyvajan pesutalkoot lauantai 28.9. klo 10.00. Talkoisiin osallistuu yksi pyytäjä jokaisesta hirvenpyyntiryhmästä.

Ilkka Ruha käyttää mönkijän huollossa ennen pyyntikautta.

14.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45

Vakuudeksi

Mari Ruha

Puheenjohtaja ja sihteeri

Markku Kujala                                                   Esko Kangas

Pöytäkirjantarkastaja                                        Pöytäkirjantarkastaja