Vuosikokous pöytäkirja 2022

Sunnuntaina 13.3.2022 klo 15:00 Kajastuksella

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Mari Ruha avasi kokouksen klo 15.10.

2. Kokouksen järjestäytyminen (kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa)

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Mari Ruha. Pöytäkirjantarkastajiksi Simo Lieste ja Heikki Karila, samat toimivat ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut julkaistu 24.2.2022 seuran nettisivulla ja Koti-Lappi-lehdessä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 17 seuran jäsentä.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus 2021

Toimintakertomus hyväksyttiin.

6. Vuoden 2021 tilinpäätös, tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunnot

Käytiin läpi tilinpäätöksen pääkohdat ja toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätös vahvistettiin.

7. Vastuuvapaudesta päättäminen

Johtokunta poistui paikalta vastuuvapauden ajaksi. Puheenjohtajana toimi Lauri Halonen, joka esitti johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden myöntämistä.

Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

8. Yhdistyksen puheenjohtajan vaali

Mari Ruhaa ehdotettiin ja kannatettiin.

9. Johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali. Erovuorossa Timo Tuominen ja Tuomo Uusitalo

Timo Tuomista ehdotettu ja kannatettu. Tuomo Uusitaloa ehdotettu ja kannatettu.

10. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta 

Juhani Talvensaari ja Markku Kujala valittiin varsinaisiksi ja Juha Pyhäjärvi sekä Mika Jaakkola varajäseniksi.

11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimikautta varten

Käytiin läpi johtokunnan laatima toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin.

12. Hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenjohtajan ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä

Toimikauden tulo- ja monoarvio päätettiin käsitellä kohdan 18. Lahtivajahanke yhteydessä.

Puheenjohtaja/sihteerin palkkioksi vahvistettiin 500 € 

Rahastonhoitajan palkkioksi vahvistettiin 350 €

Metsästyksenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 500 €

13. Määrätään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

Johtokunnan esittämä 20 euron jäsenmaksu vuodelle 2022 hyväksyttiin.

Seuran liittymismaksu määritellään tapauskohtaisesti vuonna 2017 laadittujen liittymisehtojen mukaisesti.

14. Valitaan tarpeelliset jaostot

Naisjaosto ja kenneljaosto.

15. Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

Hirvenlihanjako, seuran sääntömuutos ja lahtivajahanke.

16. Hirvenlihanjako

Seuran jäsen on vaatinut asian käsittelyä, koska hänen mielestään kesäkokouksessa 2021 päätetty pyytäjien lihanjako seuran maiden pyytäjillä ei ole tasapuolinen. Jäsen esitti lihanjaon uudistamista, jota ei kannatettu.

Kesäkokouksessa 2021 päätetty pyytäjien lihanjako pidetään voimassa.

17. Seuran sääntömuutos

Käsittelyn aikana pöytäkirjantarkastajiksi valitut henkilöt poistuivat kokouksesta ja heidän tilalleen valittiin Markku Kujala ja Juhani Talvensaari.

Johtokunta esitti Suomen Metsästäjäliiton metsästysseuran maallisääntöjä seuran uusiksi säännöiksi. Säännöt läpikäytiin, tehtiin muutoksia kohtiin

  • 3 § Seuran toimintamuodot
  • 4 § Seuran jäsenet, jäsenten oikeudet ja velvollisuudet
  • 8 § Talvikokousasiat
  • 12 § Seuran päätöksentekojärjestys
  • 18 § Seuran varojen ja arkiston siirto seuran purkautuessa

Tehtyjen muutosten jälkeen säännöt hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin ilmoittaa säännöt patentti- ja rekisterihallitukseen seuran uusiksi säännöiksi.

18. Lahtivajahanke

Hanke hyväksyttiin ja valtuutettiin johtokunta viemään hanketta eteenpäin sekä tekemään tarvittaessa muutoksia alkuperäiseen hankesuunnitelmaan.

Johtokunnan laatima budjetti toimintavuodelle 2022 hyväksyttiin muutoksitta.

19. Päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistyksille tehtävistä esityksistä

Ei ollut.

20. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä

Ei ollut.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00

Mari Ruha pj./siht.

Simo Lieste                                                          Heikki Karila

Pöytäkirjantarkastaja (pykälät 1-16)            Pöytäkirjantarkastaja (pykälät 1-16)                   

Markku Kujala                                                 Juhani Talvensaari

Pöytäkirjantarkastaja (pykälät 17-21)         Pöytäkirjantarkastaja (pykälät 17-21)