Vuosikokous pöytäkirja 2021

Sunnuntaina 6.6.2021 klo 13:00 Kajastuksella

Asialista

1. Kokouksen avaus

Timo Tuominen avasi kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen (kokouksen puheenjohaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa)

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Sandberg ja sihteeriksi Timo Tuominen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaarle Englund, Arto Jokelainen ja he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Osallistujat liitteessä.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Toimintakertomus 2020

Markku Kujala huomautti toiminnantarkastajaksi kirjatun Jani Jaakkolan olevan johtokunnan jäsenenä jäävi tehtävään, toiminnantarkastajan piti olla Teuvo Mettiäinen (kirjausvirhe).

Muilta osin toimintakertomus oli koronarajoitteiden aiheuttamien rajoitteiden värittämä.

6. Vuoden 2020 tilinpäätös, tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunnot

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen todeten tuloksen koronavuodelta kohtuulliseksi. Todettiin myös tulokseen vaikuttaneen kuluja vähentävänä eri tapahtumien perumisen.

Johtokunta on käsitellyt uudelleen 6.12.2020 pidetyn kokouksen jäsenanomukset sääntöjen mukaisesti. Mainitut hakijat ovat luopuneet jäsenyyshakemuksestaan.

7. Vastuuvapaudesta päättäminen

Johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

8. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma hyväksytiin. Korjausvelkaan on kiinnitettävä huomiota (esimerkkinä saunan lattia).

9. Budjetti 2021

Loppusumma on 3000 euroa tappiollinen. Nykyinen kassavaranto tukee budjetin kohtuullisuutta koronatilanteen jatkuessa. 

Budjetti hyväksyttiin.

10. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta vuodelle 2021

Markku Kujala ja Juhani Talvensaari valittiin varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseneksi Teuvo Mettiäinen.

11. Seuran metsästyksen johtajan valinta

Ilkka Ruha lupautui jatkamaan tehtävässä vuoden ajan. Muut ehdotetut kieltäytyivät.

12. Seuran puheenjohtajan valinta

Mari Ruhaa ehdotettiin ja kannatettiin. Valittiin seuran puheenjohtajaksi Mari Ruha.

13. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle (erovuorossa Ilkka Ruha ja Heikki Karila)

Heikki Karilan tilallle ehdotettiin Jouko Mettiäistä, ja hänet valittiin. Ilkka Ruhaa ehdotettiin jatkamaan ja hänet valittiin.

14. Seuran rahastonhoitajan valinta

Kari Sassali jatkaa rahastonhoitajana ja Helena Sassali hoitaa kirjanpidon.

15. Muut esille tulevat asiat

Markku Kujala muistutti, ettei seuran kokouksessa voi käyttää asiamiestä eli valtakirjalla ei voi äänestää. (Yhdistyslaki 25 luku pykälä 5.) Seuran säännöissä ei ole lauseketta asiamiehen käytöstä.

Jani Jaakkola avasi ajatuksen työryhmän perustamista pyytäjien lihanjaon uudistamiseksi.  Toimikunta pohtimaan toimintamallia. 

Seuran majan yläkerran vessan hajuhaitta on korjattava akuuttina hankkeena.

Metsästäjäliitton ja Kennelliittoon liityyminen – Mari Ruha kertoi tarkemmat tiedot näihin liittymisestä ja maksuista. Kennelpiiri maksaisi 100 euroa/vuosi, hyötynä olisi esimerkiksi haukkukokeiden järjestäminen. Kokous päätti viedä asian otettavaksi kesäkökouksen asialistalle.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:40

(Puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset)

——————————————————————

Liite 1

Osallistujat:

Joni Aho, Raimo Sandberg, Helena Talvensaari, Kari Yli-Tepsa, Lauri Halonen, Arto Jokelainen, Pertti Tepsa, Tuomo Tepsa, Kari Sassali, Markku Kujala, Jouni Ruha, Mari Ruha, Helena Sassali, Kaarle Englung, Jouko Tepsa, Ilkka Ruha, Tuomo Uusitalo, Elisa Lakso, Linnea Lakso, Jani Jaakkola, Heikki Karila, Timo Tuominen